References

References

Mr. Uusikylä has a comprehensive list of publications (more than 100 published articles, books and research reports) in the fields of public budgeting, policy evaluation and methodology, European policy-making and public managements reform and development aid. He has given several training courses on project management, EU-policy making, statistical methods, data analysis and survey techniques. He has also been consulting and given a number of training courses on evaluation and performance management in Poland, Latvia, Lithuania, Estonia, the Czech Republic, Bulgaria, Hungary and other OECD-countries.

Kohti mahdollistavaa tiedediplomatiaa: Suomalaisen tiedediplomatian tila ja kehittämistarpeet

(2021) Towards An Enabling Science Diplomacy: The current state and development of Finnish science diplomacy. Publications of the Government's analysis, assessment and research activities 2021:41. 

This report evaluates the current state and development of Finnish science diplomacy. First, the report discusses the relevance of the tripartite catergorization: science in diplomacy (the role of science in decision-making), diplomacy for science (the role of diplomacy in scientific cooperation) and science for diplomacy (the role of scientific cooperation in developing international relations). The study also considers interest-based approaches, as well as the role of international networks. The report provides a broad overview of science diplomacy globally, and discusses key arenas and actors relevant to Finland. Science diplomatic networks are examined with case studies of the International Panel on Climate Change (IPCC) and the International Panel on Biodiversity (IPBES).

Tässä hankkeessa on selvitetty suomalaisen tiedediplomatian tilaa ja kehittämistarpeita. Selvitys lähtee liikkeelle tiedediplomatian kolmijaosta: science in diplomacy (tieteellisen tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa), diplomacy for science (diplomatian merkitys tieteellisen yhteistyön tukemisessa) ja science for diplomacy (tieteellisen yhteistyön merkitys kansainvälisten suhteiden kehittämisessä). Tämän lisäksi huomioidaan niin kansallinen intressipohjaisuus, kuin kansainväliset verkostot. Selvityksessä tehdään laaja läpileikkaus tiedediplomatian kansainväliseen tilaan, jossa käsitellään Suomelle merkityksellisiä areenoita ja toimijoita. Tiedediplomatiaverkostojen merkitystä tarkastellaan Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) ja Kansainvälisen biodiversiteettipaneelin (IPBES) toiminnassa.

 

Valtiohallinnon tulosohjausmallin arviointi

(2021) Assesment of the performance management model. Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2021:33

The assessment has examined the principles and practice of performance management and identified areas for improvement and alternative directions of development for the performance management model.

Arvioinnissa on tarkasteltu tulosohjauksen periaatteita ja käytännön toteutumista sekä mää ritelty tulosohjausmallin kehitystarpeita ja vaihtoehtoisia kehityssuuntia.

 

 

Government steering beyond 2020

(2021) From Regulatory and Resource Management to Systems navigation. Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2021:17

The Steering2020 project provides an overview of the development and current state of Finnish state governance and strengthens the discussion on the possibilities of systemic governance. The analysis identifies enablers and barriers in the transition to more phenomenon-based steering. The more systems-based form of future steering and anticipatory governance is called systems navigation. The project is based on complexity- and systems-theoretical interpretations of anticipatory governance. From the perspective of complexity thinking, the challenges and opportunities of system navigation are not in the characteristics of institutions and actors themselves, rather in the relationships between them.

Julkisen sektorin systeeminen muutos: Kokemuksia maailmalta

(2021) Systemic change in the public sector: International benchmarks. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:15

Petri Uusikylä, Harri Jalonen, Urho Lintinen, Sami Kotiranta ja Suvi Jaakkola 

This report examines how the challenge of systemic change has been met in the comparison countries of interest to Finland. What practices have been adopted in these countries? How has the process of systemic change progressed? What have been the key reforms or turning points during the reform process? This report is part of the Steering2020 project.

Tässä raportissa tutkitaan, kuinka systeemisen muutoksen haasteeseen on vastattu Suomen kannalta kiinnostavissa vertailumaissa. Tarkasteltavaksi valikoitui neljä valtiota ja valinta perustui Suomea koskettavien systeemisen muutoksen avainalueisiin: 1) työmarkkinauudistus (Tanska), 2) julkisen sektorin innovaatiot (Kanada), 3) julkisen hallinnon digitaalinen uudistaminen (Singapore) ja 4) yhtenäisen hallinnon ajattelu (Iso-Britannia).

Raportissa tarkastellaan systeemisen muutoksen ilmaantumista ’kompleksisuuslinssin’ läpi. Lähestymistapa tuo esille systeemisen muutoksen osatekijöiden roolit, joihin lukeutuvat itseorganisoituminen, monimuotoisuus, kytkeytyneisyys, hallitseva näkemys, palauteprosessit, yhteisevoluutio ja hajautuva rakenne. Raportti on osa Ohjaus2020 -hanketta, jonka tavoitteena on tarjota kokonaiskuva Suomen valtion ohjauksen kehityksestä ja nykytilasta sekä vahvistaa keskustelua systeemisen ohjauksen mahdollisuuksista.

Palvelulabyrintista asiakkaan tarpeisiin

(2020) A systematic review of the current state of Finnish substance abuse treatment 

Petri Uusikylä ja Jyrki Laine

This investigation commissioned by Myllyhoitoyhdistys surveyed the views of key actors in substance abuse work on the state of Finnish substance abuse care.

Myllyhoitoyhdistyksen tilaamassa selvityksessä kartoitettiin päihdetyön keskeisten toimijoiden näkemyksiä suomalaisen päihdehuollon tilasta. Keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat päihdepalveluiden saatavuuden riittämättömyys, päihdehoitopolkujen katkonaisuus, kuntien vähäiset resurssit sekä ongelmat päihdepalvelujen saatavuuden alueellisessa yhdenvertaisuudessa.

Muotoaan etsivä virasto

(2020) Evaluation of  Finland's Arts Promotion Centre. Ministry of Education and Culture.

Petri Uusikylä, Kristiina Lähde, Urho Lintinen

The aim of the evaluation was to provide an overall picture of the appropriateness, quality of operation and effectiveness of the organisational structure of the agency and its associated trust bodies with regard to the statutory tasks assigned to them.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi kilpailutuksen perusteella ulkoisen arvioinnin Taiteen edistämiskeskuksen ja sen yhteydessä olevien luottamuselinten, joita ovat taideneuvosto sekä valtion- ja alueelliset taidetoimikunnat, toiminnasta. Tavoitteena oli tuottaa kokonaiskuva viraston ja sen yhteydessä olevien luottamuselinten organisaatiorakenteen tarkoituksenmukaisuudesta, toiminnan laadusta sekä vaikuttavuudesta niille säädettyjen lakisääteisten tehtävien osalta.

Society as an Interaction Space

(2020) Editors: Hanna Lehtimäki, Petri Uusikylä ja Anssi Smedlund

As digitalization and social media are increasingly blurring the boundaries between traditional societal, political, and economic institutions, this book provides a cross-disciplinary examination of value co-creation. From various standpoints, it examines how institutions contribute to service ecosystems and how digitalization is transforming value co-creation in these ecosystems Pursuing a systems approach, the book articulates a social reality composed of interacting and interconnected elements that cannot be captured with only micro or macro levels of analysis. Service ecosystems are considered as configurations of people and technologies embedded in institutionalized rules, cultural meanings, and practices, offering valuable insights into the service-centered view of markets and society. Given the breadth and depth of its coverage, the book offers a valuable resource for all students and scholars interested in understanding and envisioning the future democratic landscape.

The Institutionalisation of Evaluation in Europe

(2020) CHAPTER 3: FINLAND
Petri Uusikylä, Pertti Ahonen, Nina K. Hietakangas and Johanna Nurmi

This book examines the progress of institutionalisation of evaluation in European countries from various perspectives. It describes both prior developments and current states of evaluation in 16 European countriesand across the European Union (EU), focussing on three dimensions, namely the political, social and professional systems. These detailed country reports, which have been written by selected researchers and authors from each of the respective countries, lead to a concluding comparison and synthesis.

Endeavour to Find Evidence

The Role of Evaluation in Complex Systems of Governance
(2019)
Petri Uusikylä

This dissertation examines the changing role of evaluation in complex systems of governance. The problem with current evaluation approaches is that they are rather static; apply mechanistic, linear causal logic; lack understanding of the theory of change; and often rely on rigid, a priori, defined evaluation criteria and methods. Traditional evaluation models are not suitable for understanding and evaluating reasonably complicated or complex policy phenomena.

The dissertation outlines an alternative systemic evaluation approach that is more suitable for evaluating the effectiveness and impacts of complex polices and interventions than the traditional policy or program evaluation model. The new approach presented relies heavily on the idea
of ​​systems and complexity theories and the utilization of the systemic evaluation designs derived from them. Developmental evaluations, systemic network analysis and utilization of theory of change models are examples of this approach. The thesis also suggests that the evaluators
should have a more active role as knowledge brokers and policy interpreters between governments and citizens. This would make it easierfor citizens and firms to understand the complex regulatory and policy-making environment, and thus to support the development of an open and democratic society.


Poliittinen päätöksenteko on muuttunut monimutkaiseksi ja tempoilevaksi - selkeä tietoperusta puuttuu

Globaalissa taloudessa ja politiikassa ilmiöiden välillä vallitsee vahva keskinäisriippuvuus ja yhteenkietoutuneisuus. Kun samaan aikaan päätöksenteon vauhti ja käsiteltävien asioiden kiireellisyys ovat kasvaneet, ollaan jouduttu tilanteeseen, jossa päätöksentekoa ei enää ohjaa selkeä työnjako poliittisten linjausten sekä hallinnollisen valmistelun ja toimeenpanon välillä.  Samaan aikaan päätöksenteolta odotetaan kuitenkin yhä suurempaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvaa tiedolla johtamista. Ongelmaksi on noussut huolellisen ja näyttöön perustuvan valmistelun yhteensovittaminen jatkuvassa
muutoksessa olevaan monimutkaiseen ja kompleksiseen toimintaympäristöön.

Väitöskirjassa tarkastellaan politiikan arvioinnin (policy evaluation) muuttuvaa roolia kompleksisessa hallintajärjestelmässä. Nykymuotoisen arviointitoiminnan ongelmana on liiallinen staattisuus, mekanistinen lineaarinen kausaalilogiikka, puutteellinen muutoksen teorian ymmärrys sekä jäykät usein etukäteen määritellyt arviointikriteerit ja niihin liittyvät menetelmät. Perinteiset arviointikäytännöt soveltuvat kohtuullisen huonosti monimutkaisten tai kompleksisten politiikkailmiöiden ymmärtämiseen ja arviointiin.

Uusikylän väitöskirjassa hahmotetaan vaihtoehtoista, systeemistä arvioinnin lähestymistapaa, joka soveltuu perinteistä politiikka- tai ohjelma-arvioinnin mallia paremmin kompleksisten hallintajärjestelmien vaikuttavuuden arviointiin. Esitetty uusi lähestymistapa nojaa vahvasti systeemi- ja kompleksisuusteorioihin ja niistä johdettujen systeemisten arviointiasetelmien hyödyntämiseen.

Yhteiskunnan muutosvalmiuden tukija

(2020) Evaluation of Sitra’s influence on the impact goal “Developing inclusive and adaptive governance”. Sitra.

The aim of the evaluation is to provide reliable and independent feedback information to support Sitra’s guidance, strategic management, operational planning and development. Key evaluation questions focus on the success of Sitra’s choices and the significance of Sitra’s role in promoting systemic change in Finland and internationally.

Yhdessä 4FRONT:in ja Augmented Leadership Instituten kanssa toteutettu vaikuttavuusarviointi keskittyy  Sitran “Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi” -vaikuttavuustavoitteeseen ja analysoi siinä tapahtunutta yhteiskunnallista kehitystä vuodesta 2011 kevääseen 2019. Arvioinnissa on tarkastelu erityisesti, miten eri teot ovat kytkeytyneet vaikuttavuustavoitteeseen ja sen sisältöihin.

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa luotettavaa ja riippumatonta tietoa Sitran ohjauksen, strategisen johtamisen, toiminnan suunnittelun ja kehittämisen tueksi. Keskeiset arviointikysymykset kohdistuvat Sitran valintojen onnistumiseen, Sitran merkitykseen ja rooliin systeemisten muutosten edistämisessä ja vaikuttavuustavoitteen sisältöalueissa tapahtuneeseen kehitykseen Suomessa ja kansainvälisesti.

Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi vaikuttavuustavoite ja siihen kytkeytyvät hankkeet ovat suomalaisen julkisen hallinnon uudistamisen kannalta relevantteja ja tärkeitä.  Päätöksentekoprosessien uudistaminen ja systeemisen muutoksen aikaansaaminen ovat keskeisiä tekijöitä laadukkaiden julkisten palveluiden turvaamisessa tulevaisuudessa. Sitra on osoittanut tällä alueella selkeää ajatusjohtajuutta ja edelläkävijyyttä

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tuki

(2019) Support for the preparation of the regional government, health and social services reform. Prime Minister’s office. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 21/19.

This final report was written as a part of a research project providing cognitive and informational support to the preparation of the health and social services reform both regionally and nationally. The report summarises the experiences and perceptions of the experts who have had an essential role in the preparation and progress of the reform. This research included a particular development perspective with the aim of supporting reform planning and implementation processes

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu jatkui läpi viime hallituskauden. Toteutuessaan uudistus vaikuttaa kaikkiin hallinnon tasoihin, kooten noin 425 olemassa olevaa paikallis- ja aluehallinnon organisaatiota 18 maakunnalliseksi organisaatioksi.

Julkaisu vetää yhteen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa tiiviisti mukana olleiden asiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta ja etenemisestä. Raportti on koottu osana tutkimushanketta, jossa on tarjottu tiedollista tukea maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun alueilla ja kansallisesti.

Tutkimus on ollut luonteeltaan kehittävää tutkimusta. Tutkimusryhmä on osallistunut koko hankkeen ajan uudistuksen valmisteluun kokoamalla ja päivittämällä ajankohtaista tilannekuvaa maakuntien valmistelusta. Tavoitteena on ollut muodostaa perusteellinen kokonaiskuva uudistuksen valmistelusta valtakunnallisesti nostamalla esiin onnistumisia ja epäonnistumisia valmistelun ajalta.

Selvityksessä tarkastellaan maakunta- ja sote-uudistuksen tähänastista edistymistä systeemisen muutoksen kautta. Lisäksi julkaisussa analysoidaan lainsäädäntövalmisteluja sekä syvennytään niin kansalliseen kuin alueelliseen näkökulmaan uudistuksen valmistelusta ja johtamisesta.

Raportti on Petri Uusikylän, Tommi Rannan, Valtteri Laaksosen, Samuli Manun, Riikka-Leena Leskelän, Antti Rissasen ja Jyrki Talan muodostaman tutkimusryhmän tuottama.

 

Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen

(2018) Evaluating and reducing regulatory burdens. Prime Minister’s office. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 27/18.

 The aim of the study is to provide a comprehensive, realistic and a multidimensional overview of regulatory burdens in Finland. A special aim has been to identify the most relevant sources of unnecessary burdens on businesses, civic activity and individuals. . The report presents 15 proposals on ways to reduce or avoid regulatory burdens, including notions on implementation and legislative drafting.

Sääntelytaakasta aiheutuviin kustannuksiin on alettu kiinnitettämään enemmän huomiota OECD- ja EU-maissa 2000-luvulla. Erityinen huomio on ollut hallinnollisessa taakassa, jolla tarkoitetaan raportointi-, järjestämis- ja säilyttämisvelvollisuuksista koituvia kustannuksia sääntelyn kohteelle. Lainsäädännön kustannuksia koskeva tieto ja lainsäädännön vaikutusarviointi on kuitenkin ollut Suomessa puutteellista.

Yhdessä Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa tuotettu tutkimus pyrkiii tuottamaan kattavan, realistisen ja moniulotteisen yleiskuvan sääntelytaakasta Suomessa. Erityisenä tavoitteena on ollut tunnistaa yrityksiin, kansalaistoimintaan ja yksittäisten ihmisten viranomaisasiointiin kohdistuvan turhan taakan keskeisimmät lähteet. Tutkimuksessa on pyritty tuottamaan kattava ja monipuolinen yleiskuva sääntelytaakasta Suomessa.

Yleiskuvan luomisen lisäksi tavoitteena on ollut tuottaa sellaista tietoa, jonka perusteella sääntelytaakkaa voitaisiin vähentää. Tutkimuksessa hahmotellaan sääntelytaakan yleisiä lähtökohtia, eritellään kotimaisia ja ja kansainvälisiä kokemuksia sääntelytaakan hallinnasta sekä arviodaan kyseisten menetelmien soveltuvuutta Suomeen. Lisäksi havainnoidaan sääntelytaakan arvioinnin ja vähentämistoimien suhdetta muuhun säädöspoliittiseen keskusteluun. Raportissa esitellään kehittämiehdotuksia siitä, kuinka luoda toimivat rakenteet sääntelytaakan arvioinnille ja vähentämiselle.

Yksi yhdestä malli

(2018) The ”one-in, one-out” model in regulatory improvement and assessment. Prime Minister’s office. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 13/18.

The project examined the one-in, one-out principle and advancing it in law drafting of the Finnish Ministry of Employment and the Economy and of the Ministry of Agriculture and Forestry. The project piloted the one-in, one-out model prepared by the Finnish Ministry of Employment and the Economy to assess the regulatory cost implications of the proposed Working Hours Act and the proposed Food Act.

 Osana KPMG:n johtamaa konsortiota, Frisky & Anjoy oli mukana VN TEAS- hankkeessa, joka selvitti sääntelytaakan vähentämistä yksi yhdestä -periaatetta soveltaen. Keskiössä oli työ- ja elinkeinoministeriön kokeilu yksi yhdestä-periaatteen soveltamisesta, jossa lainsäädännön yrityksille aiheuttama sääntelytaakan lisäys on korvattava vastaavan suuruisella kustannussäästöllä.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman yksi painopiste oli turhan sääntelyn purkaminen, sääntelyn keventäminen ja säädöksille vaihtoehtoisten keinojen hyödyntäminen. Päätös yksi yhdestä-mallin soveltamisesta työ- ja elinkeinoministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntötyössä pyrkii helpottamaan yritystoimintaa ja maataloutta keventämällä yritysten hallinnollista taakkaa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutustuttiin kansainvälisten yksi yhdestä-kokeilujen tuloksiin ja niistä saatuihin kokemuksiin dokumenttianalyysin kautta. Toisessa vaiheessa työ- ja elinkeinoministeriön laatimaa yksi yhdestä-mallia testattiin kahden uuden lakihankkeen kohdalla, joita olivat: työaikalain valmistelu sekä elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistus.

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa kokemuksia verrokkimaista, selvittää työ- ja elinkeinoministeriön yksi yhdestä-mallin vahvuudet ja rajoitukset sekä tukea ministeriöitä mallin kehittämisessä.

 

Maakunnan ohjausmallit

(2018) Steering Models in the Finnish Counties. Prime Minister’s office. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 33/18.

 One of the key requirements for the success of the  health and social services reform is that the counties learn to steer production in such a way that the goals that have been set up can be reached.  The reform also affects the management of real estate being used for the production of social and healthcare services while also creating new needs for the counties to invest in ICT.

This report is divided into two parts of which the first examines the service production steering models at the county’s disposal and the second real estate and ICT investment needs as well as alternative models for steering real estate investments.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä palveluiden järjestäminen ja tuottaminen eriytetään. Maakuntien ohjausmallit- MOHJU-hankkeessa selvitettiin, miten ohjausmalli tulisi rakentaa, jotta järjestäjä kykenisi mahdollisimman hyvin ohjaamaan tuotantoa kohti omia tavoitteitaan Onnistunut tuotannon ohjaus on edellytys asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle.

Selvityksen tavoitteena on kuvata ohjausmallivaihtoehtoja maakunnan ja tuottajien välille. Näiden ohjauskeinojen tunnistamiseksi ja arvioimiseksi selvityksessä on kartoitettu sekä kotimaiset että kansainvälisesti erilaiset käytössä olleet ohjausmallit ja niistä saadut kokemukset. Lisäksi tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa siitä, mitkä ovat ICT- ja kiinteistöinvestointitarpeiden kehityssuunnat sote-sektorilla ja millaisia eroja näissä on nykyisten sairaanhoitopiirien välillä.

Selvitys jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan järjestäjän käytettävissä olevia palvelutuotannon ohjausmalleja. Tutkimuksessa paneudutaan organisaatioiden ohjaamiseen, ohjauksen taustalla vaikuttaviin ilmiöihin, ohjauksen toimintaympäristöön, ohjausmekanismien vaikutuksiin sekä epäsuoriin ohjauskeinoihin. Lisäksi esitellään aiempia käytännön kokemuksia sote-palveluiden ja kasvupalveluiden ohjaamisesta sekä eritellään näistä saatuja oppeja.

Toinen osa keskittyy ICT-investointitarpeisiin sekä kiinteistöinvestointien ohjausvaihtoehtoihin. Siinä käsitellään palveluverkon ohjausta uudistuksen jälkeen, keinoihin ohjata palveluverkkoa kansallisesti sekä  tunnistettuja maakuntien  ICT- ja kiinteistöinvestointitarpeita. Sairaalainvestointien ohjaamisen käytäntöjä tarkastellaan kansainvälisen vertailun kautta.

Kohti uusia maakuntia

(2017) Towards new counties. Summary of the preliminary implementation of the regional government, health and social services reform.  Prime Minister’s office. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 74/17.

This report handles the preparation and implementation of the regional government, health and social services reform.

The research has included a particular development perspective with an aim at supporting the planning and implementation of the reform. At the same time, the research has tried to produce practical and immediately usable information for the regional and national implementation of the reform.

Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimpia hallinnollisia uudistuksia sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Uudistuksen tavoitteena on turvata tärkeät palvelut ja sujuvoittaa asiointia. Kansalaisille uudistus tarkoittaa pääsyä nykyaikaistettujen palveluiden piiriin, kun asiakaslähtöisyyden ja digitaalisten palveluiden merkitys korostuu. Samaan aikaan valtion resursseja kohdistetaan järkevämmin ja kustannustehokkuus paranee.

Frisky & Anjoy ja NHG Consulting Oy olivat osana MDI:n johtamaa konsortiota Kohti uusia maakuntia-tutkimuksessa. Tutkimuksen raportin sisältö painottuu sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun ensimmäiseen vaiheeseen, käsitellen uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa. Raportissa nostetaan esiin niin uudistuksen teoria- kuin kansalaisnäkökulma. Lisäksi syvennytään uudistuksen lainsäädännön valmisteluun sekä sen tuomiin haasteisiin. Maakuntien esivalmisteluvaihetta tarkastellaan palveluiden järjestämisen, integraation, valinnanvapauden, digitalisaation ja rahoituksen kannalta.

Kohti uusia maakuntia-hankkeen tutkimus on luonteeltaan kehittävää tutkimusta, jossa on pyritty tukemaan uudistuksen suunnittelua ja toimeenpanoa. Raportissa esitellään kehittämisehdotuksia koskien uudistuksen jatkovalmistelua.

Recent Projects and Publications 2014-2021 relevant to the topic

1. Uusikylä, Petri & Himberg, Janina (2014). Ylimmän virkamiesjohdon urajärjestelmät kansainvälinen vertailu Euroopan Unionin jäsenmaiden toimintamalleista ja hyvistä käytännöistä. Valtiovarainministeriö. Helsinki.2014

2. Uusikylä, Petri (2014). Kehittäjän on tunnettava vastuunsa. Yhteiskuntapolitiikka 1/2014.

3. Uusikylä, Petri (2014). Kompleksisuus, kausaliteetti ja keskinäisriippuvuudet arvioinnin haasteina – kohti uutta paradigmaa? s. 16-37. Teoksessa: Näkökulmia arviointiin ja tarkastukseen. Lasse Oulasvirta & Lili-Anne Kihn & Pietu Mänttäri & Jani Wacker (toim.). Tampereen yliopisto. Tampere University Press. 2014.

4. Uusikylä, Petri (2014). Kehityspoliittisen toimikunnan vaikuttavuuden arviointi 2003-2014. Kehityspoliittinen toimikunta / ulkoasiainministeriö.

5. Uusikylä, Petri & Ahonen, Pertti & Takanen, Aliisa (2015). EU-vaikutusten arviointimallin tehostaminen. Valtioneuvoston kanslian julkaisu 3/2015. Helsinki.

6. Johanson, Jan-Erik & Husman, Päivi & Uusikylä, Petri (2015). Viisto, väistö ja vuorovaikutus – Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kanssakäymisen muotoiluja. NodeHealth-hankkeen synteesiraportti. Työterveyslaitoksen julkaisuja. Juvenes Print. Helsinki 2015.

7. Virtanen, Petri, Petri Uusikylä, Janne Jalava, Seppo Tiihonen, Lasse Laitinen ja Kirsi Noro (2016). Valtioneuvoston yhtenäisyys – kansainvälinen vertaileva tutkimus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 49/2016.

8. Uusikylä, Petri, Sharpe, Mike et. al (2017). The Mid-term Evaluation of the AAL2 (Assisted Living Programme) Joint Programme. European Commission, Brussels.

9. Uusikylä, Petri & Tommila, Paula & Rinne, Pasi & Valtari, Heidi (2017). FRC International Disaster Preparedness and Disaster Risk Reduction (DPDRR) Programmes Thematic Study. Finnish Red Cross. Helsinki.

10. Ranta, Tommi, Samuli Manu, Valtteri Laasonen, Petri Uusikylä ja Riikka-Leena Leskelä (2017). Kohti uusia maakuntia. Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon esivalmisteluvaiheen yhteenveto. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 74/2017. 293 sivua.

11. Tuominen-Thuesen, Minna & Sievänen, Riikka & Jan Ljungman, Riikka & Kuusela, Hanna & Ahonen, Pertti ja Uusikylä, Petri (2018). ”Yksi yhdestä” –malli osana sääntelyn kehittämistä ja arviointia. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 13/2018.

12. Rantala, Kati & Ahonen, Pertti & Alasuutari, Noora & Kauppila, Jussi & Kautto, Petrus & Kuokkanen, Kanerva & Römpötti, Essi & Saarenpää, Karolina & Tala, Jyrki & Uusikylä, Petri (2018). Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 27/2018.

13. Valtakari, Mikko & Ranta, Tommi & Laasonen, Valtteri & Manu, Samuli & Leskelä, Riikka-Leena & Rauhamaa, Heini & Uusikylä, Petri & Huttunen, Hannu-Pekka & Vauhkonen, Teemu (2018). Yhteistyörakenteet pitkäaikaistyöttömien, pitkäaikaissairaiden ja maahanmuuttajien palveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 32/2018.

14. Leskelä, Riikka-Leena & Rissanen, Antti & Tolkki, Helena & Valtakari, Mikko & Uusikylä, Petri & Ranta, Tommi (2018). Maakunnan ohjausmallit – MOHJU. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 33/2018.

15. Peltonen, Milla & Uusikylä, Petri & Jalonen, Harri & Kaarnasaari, Anne & Leskelä, Riikka ja Öhman, Markus (2018). Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arviointi. VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2018:5. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki.

16. Raisio, Harri & Jalonen, Harri & Uusikylä, Petri (2018). Kesy, sotkuinen vai pirullinen ongelma? Tiedon käyttö yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Sitran selvityksiä 139. Marraskuu 2018. Sitra, Helsinki.

17. Uusikylä, Petri & Lintinen, Urho & Vauhkonen, Teemu (2018). Eviran PK-yritysten neuvonta- ja vientihankkeen arviointi. Evira 4.12.2018.

18. Ranta, Tommi & Laasonen, Valtteri & Manu, Samuli & Leskelä, Riikka-Leena & Rissanen, Antti & Uusikylä, Petri & Tala, Jyrki (2019). Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tuki. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:29. Helsinki: valtioneuvoston kanslia.

19. Wallenius, Tapio, & Uusikylä, Petri & Tran Minh, Anh Thu (2019). Final Evaluation of the Innovation Partnership Programme (Finland-Vietnam), Phase II. Ministry for Foreign Affairs.

20. Uusikylä, Petri & Stenfors, Sari & Salminen, Vesa & Kotiranta, Sami & Lamminkoski, Helka (2019). Yhteiskunnan muutosvalmiuden tukija. Sitran ”Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi” vaikuttavuustavoitteen arviointi. Sitran julkaisuja 2019.

21. Jalonen, Harri & Uusikylä, Petri & Hyttinen, Ritva (2019). Monimuotoisuuden kohtaaminen ja johtaminen. Teoksessa Pietiläinen, Ville & Syväjärvi, Antti (toim.). Johtamisen psykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

22. Uusikylä, Petri (2019). Endeavour to Find Evidence. The Role of Evaluation in Complex Systems of Governance. Academic Dissertation. University of Helsinki, Faculty of Social Sciences. Helsinki: Helsinki University Press.

23. Ahonen, Pertti & Uusikylä, Petri & Sievänen, Riikka (2019). Yrityksiin kohdistuvien julkisten sääntelyvaikutusten arviointi: Neo-institutionaalinen tutkimus kontekstista, kansainvälisistä vaikutteista ja kotimaisista kokemuksista. Hallinnon tutkimus 3/2019. 191-206.

24. Uusikylä, P. & Tommila, P. & Uusikylä, I. (2020). Disaster Management as a Complex Adaptive System. In Lehtimäki, H. & Uusikylä, P. & Smedlund, A. (Eds.). Society as an Interaction Space. A Systemic Approach. Translational Systems Sciences. Singapore: Springer. Forthcoming.

25. Uusikylä, Petri & Ahonen, Pertti & Hietankangas, Nina K. & Nurmi, Johanna (2020). Finland in Stockmann, Reinhard & Meyer, Wolfgang & Taube, Lena (Eds.) Institutionalisation of Evaluation in Europe. London: Palgrave Macmillan. Forthcoming.

26. Uusikylä, Petri & Lintinen, Urho & Djakonoff, Vera (2021). Valtiohallinnon tulosohjausmallin arviointi: Kansainväliset käytännöt. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:35. Helsinki: valtioneuvoston kanslia.